Provádíme hloubkové posouzení zabezpečení objektů, které vede ke snížení hospodářské kriminality jak ze strany vnějších pachatelů, tak ze strany zaměstnanců. Výstupem šetření je dokument, který detailně popisuje současný stav zabezpečení, jak v oblasti fyzické tak v oblasti personální. Dále obsahuje soupis problematických a potenciálně nebezpečných míst nebo situací, které by mohly ohrozit bezpečnost lidí či majetku, včetně analýzy rizik. V tomto dokumentu navrhneme nejlepší možná opatření, jak nebezpečí předcházet. Zejména navrhneme soubor technických a personálních opatření, která povedou k minimalizaci rizik. Dále vypracujeme rozpočet na navrhovaná řešení, který může sloužit jako podklad pro zadávací dokumentaci pro výběr realizační firmy.

V mnoha případech provádíme šetření i formou „falešného zaměstnance“, což je jedna z nejúčinnějších metod pro odhalení krádeží na pracovišti

Při tvorbě bezpečností studie úzce spolupracujeme se všemi zainteresovanými osobami, kterých se zajištění bezpečnosti v objektu týká.

Tento dokument by měl být výchozím podkladem před jakoukoli realizací bezpečnostních opatření.